ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานนี้ Sunshare Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัท) กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ สมาชิก Buynet (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาชิกบายเน็ต) หลังจากเข้าใจข้อตกลงแล้ว สามารถใช้บริการได้

หัวข้อที่ 1 เกี่ยวกับสิทธิสมาชิก Buynet

① สมาชิกบายเน็ตทั้งส่วนบุคคลและนิติบุคคลยินยอมข้อตกลงก่อนที่จะใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน URL ที่ Sunshare Co., Ltd. กำหนดไว้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ทำการสมัครสมาชิกบายเน็ตแล้วสามารถใช้แพลทฟอร์ม Marketplace ทำการซื้อขายไอเทมดิจิทัล, บริการประมูล NFT(Non-Fungible Token) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การบริการ”) หลังจากที่บริษัทอนุมัติแล้วที่

② สมาชิกบายเน็ตสามารถขายสินค้า, สินทรัพย์ที่จับต้องได้, สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้, สิทธิทางดิจิทัล, เนื้อหาทางดิจิทัลหรือ การบริการอื่นๆ (ต่อไปจะเรียกว่าสินค้าอื่นๆ) ตามข้อตกลงและสามารถเสนอราคาประมูลสินค้าอื่นๆที่ถูกวางจำหน่าย อีกทั้งยังสามารถซื้อหรือประมูลสินค้านั้นได้

③ สมาชิกบายเน็ตไม่สามารถให้บุคคลที่สามใช้ (รวมถึงจัดการ) สิทธิสมาชิก, กู้ยืม, โอน, ซื้อขายหรือจำนำสิทธิสมาชิกบายเน็ต (account) ได้

④ สิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการรวมถึงลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทหรือบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

⑤ สมาชิกบายเน็ตไม่สามารถทําซ้ำ, ปรับปรุง, สะสมหรือส่งต่อรายละเอียดการบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท

หัวข้อที่ 2 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสมาชิกบายเน็ต

บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและวัตถุประสงค์ของสัญญาได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายแพ่งข้อที่ 548 หลังจากเปลี่ยนแปลงข้อตกลงแล้ว
จะเป็นไปตามข้อตกลงใหม่

หัวข้อที่ 3 หน้าที่ของบริษัท

① บริษัทจะจัดหาสถานที่เพื่อทำสัญญาซื้อขายสินค้าจากการประมูลให้กับผู้ขายและผู้ชนะการประมูล แต่บริษัทไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขาย

② บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ถูกขายในการบริการนี้

③ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ประมูล, ผู้ชนะประมูลและผู้ขายสินค้าในการบริการนี้。

④ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขาย, ผู้ประมูล, ผู้ชนะประมูลและบุคคลที่สามอื่นๆ ในการบริการนี้ ดังนั้นต้องฟ้องร้องหรือเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง

⑤ บริษัทไม่รับประกันเกี่ยวกับการขายสินค้าของผู้ขาย อีกทั้งไม่ได้กระทำหรือรับผลตอบแทนจากการซื้อขาย และไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายทั้งหมด

หัวข้อที่ 4 เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

① ผู้ใช้บายเน็ตสมัครสมาชิกตามข้อตกลงในการใช้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือข้อมูลการสมัครรั่วไหลโดยผู้สมัครเอง

② ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถสมัครสมาชิกบายเน็ตได้

③ ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลไม่สามารถเป็นสมาชิกบายเน็ต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทเป็นกรณีพิเศษ

หัวข้อที่ 5 เกี่ยวกับการจัดการบัญชี

① สมาชิกบายเน็ตต้องรับผิดชอบรหัสผ่านที่บริษัทให้แก่สมาชิกบายเน็ตหลังจากการลงทะเบียน

② สมาชิกบายเน็ตไม่สามารถให้บุคคลที่สามยืมรหัสผ่านหรือโทรศัพท์มือถือ รวมถึงไม่สามารถทำการซื้อขาย, จำนำหรือโอนรหัสผ่านหรือโทรศัพท์มือถือให้แก่บุคคลที่สามได้

③ หลังจากที่สมาชิกบายเน็ตใส่รหัสผ่านแล้วจะสามารถประมูลหรือซื้อขายสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีก ดังนั้นจึงไม่ควรให้บุคคลที่สามเข้ารหัสหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการจำนำ, ซื้อขาย, โอนหรือยืม

④ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้งานโดยบุคคลที่สาม, ความผิดพลาดในการใช้ หรือการขาดความรับผิดชอบกับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และจะถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกบายเน็ต

⑤ หากสมาชิกบายเน็ตสงสัยว่ารหัสผ่านถูกรู้หรือถูกใช้งานโดยบุคคลที่สาม ต้องแจ้งแก่บริษัทพร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัททันที

⑥ สมาชิกบายเน็ตควรเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อถึงเวลาที่กำหนด และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น

⑦ สมาชิกบายเน็ตจะชดเชยให้กับบริษัทหรือบุคคลที่สามอย่างเหมาะสม หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สามหรือบริษัทจากการใช้งานบัญชีอย่างไม่ถูกต้อง

⑧ หากมีการใช้งานบัญชีอย่างไม่ถูกต้อง บริษัทจะถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก Buynet

⑨ หากเกิดหนี้สินจากการใช้งานโดยบุคคลที่สาม หรือมีการเปิดเผยข้อมูล ID, การใช้งานหรือรหัสให้กับบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ สมาชิก Buynet ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หัวข้อที่ 6 เกี่ยวกับการประมูล

① บริษัทขอสงวนสิทธิการประมูลให้กับผู้ขายที่เป็นสมาชิกบายเน็ตหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

② ผู้ขายจะต้องขายหลังเวลาประมูลจบลง ผู้ประมูลจะต้องระบุราคาประมูล ผู้ประมูลที่ประมูลได้ราคาสูงที่สุดภายในเวลาจะเป็นผู้ชนะการประมูล กรณีมีผู้ประมูลราคาสูงสุดซ้ำกัน ผู้ที่เสนอราคาประมูลเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ผู้ขายสามารถปิดการประมูลในราคาสูงสุด ณ จุดเวลาพิเศษภายใต้กระบวนการที่บริษัทกำหนดก่อนสิ้นสุดการประมูลได้

③ ผู้ขายสามารถตั้งราคาประมูลได้ หากมีผู้ประมูลให้ราคาสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ก่อนเวลาประมูลจบลงถือเป็นผู้ชนะประมูลและจะได้ประมูลตามราคานั้นหลังจากที่ผู้ขายได้ตัดสินใจแล้ว การประมูลจะสิ้นสุดลงแม้จะยังไม่หมดเวลาประมูล

④ ผู้ขายสามารถใช้ฟังก์ชันการตั้งขายอัตโนมัติตามจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด หากการประมูลไม่สำเร็จภายในเวลา สินค้าจะถูกขายใหม่ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้

⑤ ผู้ขายสามารถใช้ฟังก์ชันปิดประมูลเร็วได้ตามวิธีที่บริษัทกำหนด หากใช้ฟังก์ชันปิดประมูลเร็ว ผู้ขายสามารถปิดการประมูลก่อนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

⑥ ผู้ขายสามารถสมัครใช้งานเจาะจงรายชื่อหรือบัญชีดำผู้ประมูลตามวิธีที่บริษัทกำหนด และสามารถปฏิเสธการประมูลหรือคำถามจากผู้ประมูลในรายชื่อนั้นได้

หัวข้อที่ 7 เกี่ยวกับการขายสินค้า

① ผู้ขายสามารถยกเลิกการขายได้ก่อนการอนุมัติจะสำเร็จ กล่าวคือ ผู้ขายไม่สามารถยกเลิกหรือร้องเรียนสัญญาซื้อขายได้ ถึงแม้จะมีเหตุผลอันใดก็ตาม

② ผู้ขายไม่สามารถขายการบริการสินค้าที่ผิดกฎหมายได้

③ หากผู้ขายเปลี่ยนข้อตกลง หรือบริษัทพิจารณาแล้วว่าผู้ขายเจตนาขายโดยไม่ทำตามสัญญาซื้อขาย นอกจากนี้หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม บริษัทสามารถยกเลิกหรือระงับการขายโดยไม่แจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นแม้ว่าผู้ขายได้รับความเสียหายก็ตาม

④ บริษัทสามารถจำกัดปริมาณหรือราคาสินค้าได้ตามการตัดสินใจของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

⑤ ห้ามจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้
(1)สารกระตุ้น, ยาเสพติด, กัญชา, สารพิษ, อาวุธปืน, ดาบ, อาวุธ, ดินปืน, อาวุธเคมี, ซาริน, สินค้าลามกอนาจาร, สื่อลามกอนาจารเด็ก, ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ใหญ่, เกมสําหรับผู้ใหญ่, ซอฟต์แวร์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์, ยา, ส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์และร่างกายมนุษย์, ข้อมูลส่วนบุคคล, ชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย, และสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย, สินค้าที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

(2)สินค้าที่ได้รับจากการค้าประเวณี, การค้าประเวณีเด็ก, การพนัน, ลอตเตอรี่, แชร์ลูกโซ่, MLM, สกุลเงินปลอม, การโจรกรรม, การฉ้อโกง, กรรโชก, การทุจริต, การทรยศหรืออาชญากรรมอื่น ๆ

⑥ ผู้ขายต้องอธิบายเงื่อนไขและรายละเอียดของการขายอย่างเป็นรูปธรรมและให้รายละเอียดอย่างเหมาะสม

⑦ ผู้ขายต้องรับประกันความถูกต้องในคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย

⑧ หากผู้ขายเป็นผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า เพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรม, การบิดเบือนความจริงหรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเฉพาะ

หัวข้อที่ 8 เกี่ยวกับการซื้อสินค้า

① ผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าในราคาสินค้าหรือราคาประมูล และไม่สามารถยกเลิกหลังทำสัญญาซื้อขายแล้ว ไม่ว่าจะมีเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่กรณีที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย

② จะเริ่มทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หลังจากผู้ซื้อดำเนินการซื้อสินค้า

③ บริษัทสามารถกำหนดปริมาณและราคาซื้อสินค้าได้ หากเกิดความเสียหายต่อผู้ขายจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

หัวข้อที่ 9 เกี่ยวกับการประมูล

① ผู้ประมูลต้องประมูลตามวิธีที่บริษัทกำหนด

② หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลการประมูลภายในเวลาที่กําหนดจะถือว่าการประมูลนั้นเป็นโมฆะ

③ เวลาประมูลเป็นไปตามเวลาที่บริษัทกำหนด

④ ผู้ชนะประมูลจะซื้อสินค้าจากผู้ขายในราคาประมูล

⑤ ผู้ขายไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้

⑥ ผู้เยาว์ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลสินค้าได้

⑦ บริษัทสามารถยกเลิกการประมูลได้ หากไม่มีผู้ร่วมประมูล

หัวข้อที่ 10 เกี่ยวกับการชนะประมูล

① บริษัทจะเลือกผู้ชนะประมูลและจะแจ้งให้ทั้งผู้ชนะประมูลและผู้ขายทราบตามกระบวนการของบริษัท และจะขอรายละเอียดอีเมล, ชื่อ, ชื่อนิติบุคคล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, ชื่อตัวแทนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

② ผู้ชนะประมูลจะซื้อสินค้าจากผู้ขายในราคาประมูล และไม่สามารถต่อราคาหลังจบการประมูลได้

③ ผู้ขายมีหน้าที่ขายสินค้าให้กับผู้ชนะประมูลในราคาประมูล

④ บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายได้ หากผู้ขายหรือผู้ชนะประมูลไม่ได้รับการติดต่อจากอีกฝ่ายหลังจบการประมูล

⑤ บุคคลที่ได้รับการยินยอมจากบริษัทให้ทำการยกเลิกสัญญาซื้อขาย สามารถทำสัญญาซื้อขายได้

หัวข้อที่ 11 เกี่ยวกับวิธีชำระเงิน

① สมาชิกบายเน็ตต้องชำระตามราคาและวิธีที่บริษัทกำหนด และไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

② ผู้ขายต้องรับราคาสินค้าจากผู้ซื้อตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ (ระบบของบริษัทหรือบริการชำระเงินอื่นๆ)

③ สมาชิกบายเน็ตไม่สามารถประมูลหรือทำการขายได้ หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

④ หากสมาชิกบายเน็ตไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในวันที่บริษัทกําหนด สมาชิกบายเน็ตจะต้องชำระค่าเสียหายล่าช้า 14.6% ต่อปี

หัวข้อที่ 12 เกี่ยวกับข้อมูลการแสดงความคิดเห็น

① ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกบายเน็ต คือ การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทั้งหมดในเว็บไซด์ที่ดำเนินงานโดยบริษัท ซึ่งเกี่ยวกับรายการ, ผลตอบรับ หรืออีเมลเกี่ยวกับการประมูล โดยสมาชิกบายเน็ตจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ และไม่สามารถแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้ได้

ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง, ทําลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของผู้อื่น, ข้อความลามกอนาจารหรือภาพเปลือย, การละเมิดลิขสิทธิ์ (สิทธิบัตร, สิทธิผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์, สิทธิการออกแบบ, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิภาพหรือสิทธิของผู้อื่น), ข้อความที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์, ข้อความที่แจ้งการฆาตกรรม, ข้อความที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรม, ข้อความที่ละเมิดกฎหมาย, URL ของเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่บริษัทดําเนินงาน, ฯลฯ. และข้อความที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ เว้นแต่บริษัทจะอนุญาต

② หากคอมเมนต์ของสมาชิกบายเน็ตละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ บริษัทสามารถลบคอมเมนต์นั้นได้

③ บริษัทสามารถบันทึก, ใช้ความคิดเห็นที่เป็นข้อมูลผลตอบรับ หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการขายที่สมาชิกบายเน็ตได้ให้ไว้ในเว็บไซด์ที่ดำเนินงานโดยบริษัท และบริษัทสามารถให้ข้อมูลนั้นแก่บุคคลที่สามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนำไปใช้ได้

หัวข้อที่ 13 เกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า

① ผู้ขายรับชำระจากผู้ซื้อตามวิธีที่บริษัทกำหนด (ระบบการชำระเงินของบริษัทหรืออื่นๆ)

② หากสัญญาซื้อขายถูกทำขึ้นแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้าตามวิธีที่บริษัทกำหนด

③ เมื่อสัญญาซื้อขายสำเร็จลุล่วง ผู้ขายจะต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทตามวิธีที่บริษัทกำหนด บริษัทจะกำหนดค่าบริการ และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขาย

หัวข้อที่ 14 เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงการเป็นสมาชิก

① หากละเมิดข้อตกลง

② หากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกบายเน็ตไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

③ หากสมาชิกบายเน็ตเข้าร่วมประมูลแล้วมีเจตนาที่จะไม่ทำสัญญาซื้อขาย

④ หากสร้างความวุ่นวายให้แก่บริษัท, บุคคลที่สาม หรือสมาชิกท่านอื่น

⑤ หากกรอกข้อมูลเท็จในการสมัคร

⑥ หากสมาชิกบายเน็ต (กรณีเป็นนิติบุคคลจะหมายรวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ด้วย) เคยถูกตัดสินว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง, สังกัด หรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากร, องค์กรหรือกองกำลังต่อต่อต้านสังคม, กลุ่มอาชญากรรม หรือองค์กรอื่นๆเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองกำลังต่อต้านสังคม”) ภายในระยะเวลา 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

⑦ หากสมาชิกบายเน็ต (หากสมาชิกเป็นนิติบุคคลจะหมายรวมถึงพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ด้วย) ถูกพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประนาม, อำนวยความสะดวก, สนับสนุน หรือใช้กำลังต่อต้านสังคมอย่างไม่ถูกต้อง

⑧ หากละเมิดกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน

⑨ หากละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงสมาชิกบายเน็ต)

⑩ หากทําลายการทํางานของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของบริษัท หรือบุคคลที่สาม (รวมถึงสมาชิกบายเน็ต)

⑪ ทำพฤติกรรมที่รบกวนการดําเนินงานบริการของบริษัท

⑫ การเข้าใช้บัญชีบุคคลที่สามหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง

⑬ การขึ้นราคาอย่างไม่ถูกต้อง

⑭ การกระทำที่ไม่เหมาะสม, สร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลที่สามท่านอื่น (รวมถึงสมาชิกบายเน็ต) และผู้ใช้บริการบายเน็ต

⑮  การแอบอ้างเป็นสมาชิกบายเน็ต

⑯  การเก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกบายเน็ตท่านอื่นๆ

⑰  มีจุดประสงค์ที่จะทำการขาย, ชักชวนหรือโฆษณาภายในเว็บไซต์บายเน็ต

⑱  การให้ความร่วมมือและผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กองกําลังต่อต้านสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

⑲ การใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์ของการให้บริการ

⑳ ใช้บริการหลายบัญชีใช้งาน

㉑ การกระทำที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

หัวข้อที่ 15 เกี่ยวกับเงื่อนไขการบริการ

① บริษัทอาจทำการซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงการบริการโดยไม่แจ้งให้สมาชิกบายเน็ตทราบล่วงหน้า

② สมาชิกบายเน็ตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้บริการ

③ หากเซิร์ฟเวอร์ดับหรือขัดข้องระหว่างการประมูล จะเพิ่มระยะเวลาประมูลตามที่บริษัทกำหนดให้

④ บริษัทสามารถหยุดการให้บริการได้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว, ฟ้าผ่า, อัคคีภัย, ไฟดับ หรือน้ำท่วม

⑤ บริษัทสามารถระงับการให้บริการได้ หากเกิดการขัดข้องหรือถูกระงับการบริการโดยบริษัทอื่น (NFT Marketplace)

⑥ บริษัทสามารถระงับการให้บริการได้ หากระบบถูกล้วงข้อมูล, เกิดอุบัติเหตุในระบบสื่อสารหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

⑦ บริษัทสามารถระงับการให้บริการ หากพิจารณาแล้วว่าการให้บริการนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

⑧ บริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการได้ตามความสะดวกของบริษัท

หัวข้อที่ 16 เกี่ยวกับการปฏิเสธของบริษัท

① บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่ถูกจำหน่ายในการบริการทั้งหมด

② บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ชนะประมูล, ผู้ประมูล และผู้เสนอประมูลในการบริการทั้งหมด

③ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ

④ หากสมาชิกบายเน็ตทำให้บุคคลที่สามหรือสมาชิกท่านอื่นได้รับความเสียหายในการใช้บริการ จะไม่ถือเป็นความเกี่ยวข้องกับบริษัท

⑤ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้จากการละเมิดหรือผิดชำระหนี้โดยความประมาทของบริษัท

⑥ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง, การหยุด, ระงับหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการให้บริการ

⑦ บริษัทไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้

⑧ บริษัทไม่รับประกันว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจะใช้บริการได้

⑨ ผู้ใช้ต้องรับทราบว่าเว็บไซต์อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้

⑩ ผู้ใช้ต้องรับทราบว่าการใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอาจถูกจํากัดเนื่องจากข้อกําหนดการใช้งานและนโยบายการดําเนินงานของร้านค้าที่ให้บริการ เช่น AppStore หรือ Google Play

⑪ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกบายเน็ตจากการใช้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม

⑫ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการถูกระงับหรือเสียโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ใช้บริการท่านอื่น

⑬ บริษัทไม่รับประกันต่อความบกพร่องหรือระยะเวลาใช้งานของสินค้า

⑭ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างสมาชิกบายเน็ตเองหรือกับบุคคลที่สาม โดยทั้งสองฝ่ายต้องตกลงรับผิดชอบกันเองโดยไม่เรียกร้องต่อบริษัท

⑮ หากบริษัทถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามจากการกระทำของสมาชิกบายเน็ต สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนาย) หากบริษัทจ่ายค่าเสียหายให้กับบุคคลที่สาม สมาชิกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าเสียหาย (รวมถึงค่าทนายและค่าความขาดทุน) ให้แก่บริษัทด้วย

หัวข้อที่ 17 เกี่ยวกับการระงับ, ยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน

① หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน สมาชิกบายเน็ตต้องรายงานต่อบริษัททันที หากไม่รายงานให้บริษัททราบอาจเกิดปัญหาต่อเงินประมูล , การชนะประมูล หรือการเสนอประมูล

② หากสมาชิกบายเน็ตไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมลที่ลงทะเบียนให้บริษัททราบ จะไม่สามารถถอนเงิน, เข้าร่วมประมูล, เสนอประมูล หรือขายสินค้าได้

③ สมาชิกบายเน็ตสามารถหยุดหรือออกจากการเป็นสมาชิกได้ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

หัวข้อที่ 18 เกี่ยวกับการแจ้งเตือนหรือติดต่อ

① บริษัทจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบริษัท

② หากไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนจากบริษัทหรือได้รับล่าช้า เนื่องจากท่านไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงอีเมลให้กับบริษัท จะถือว่าเราได้ส่งข้อการแจ้งเตือนให้แล้ว

หัวข้อที่ 19 เกี่ยวกับการจำกัดการใช้งานหรือยกเลิกการสมัคร

หากสมาชิกบายเน็ตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถลบ, ระงับบัญชีสมาชิก, จำกัดการใช้งานบางส่วนหรือการบริการทั้งหมด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

① เมื่อละเมิดข้อตกลง

② เมื่อผิดนัดชำระหนี้ เช่น ค่าใช้จ่าย

③ เมื่อไม่มีการติดต่อกลับบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

④ เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งนับจากวันใช้งานล่าสุด

⑤ หากตรงกับเงื่อนไข “หัวข้อที่ 14 เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงการเป็นสมาชิก”

⑥ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมในการใช้บริการ

หัวข้อที่ 20 กฎหมายที่บังคับใช้

① กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆของการบริการทั้งหมด อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายประเทศญี่ปุ่น

② หากเกิดการฟ้องร้องระหว่างบริษัทกับสมาชิกบายเน็ตเกี่ยวกับการบริการ ศาลแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้มีอำนาจตัดสิน